Todo se ergueu sobre o sangue

Todo se ergueu sobre o sangue. E este sangue devorcado a cachón polos bárbaros que estragaron Galiza, que cobriron de dor e de vergoña os seus prados floridos, as beiras dos seus rios e o fondo do seu mar; este sangue xeneroso e fecundo é o lagar de amor e de ódio no que se amasa unha raza nova. Labregos, obreiros, intelectuais, homes e mulleres de todas as tendéncias, que atopástedes a morte a mans da barbárie desenfreada, que caístedes baixo o galloupar do cabalo de Atila, ceibo e desbocado na Galiza martirizada: agardade, na vosa grande paz e no voso siléncio. A vosa dor será vingada; o voso tormento non será estéril. Os vosos fillos han viver nun mundo máis libre e ditoso, de acordo coa arela das vosas almas e digno do sacrifício cruento das vosas existéncias.

Todo se ha levantado sobre la sangre. Y esta sangre derramada a raudales por los bárbaros que asolaron Galicia, que cubrieron de dolor y de vergüenza sus prados floridos, las márgenes de sus ríos y el fondo de su mar; esta sangre generosa y fecunda es el lagar de amor y de odio donde se amasa una raza nueva. Campesinos, obreros, intelectuales, hombres y mujeres de todas las tendencias, que encontrásteis la muerte a manos de la barbarie desenfrenada, que caísteis bajo el galope del caballo de Atila, suelto y desbocado en la Galicia martirizada: esperad, en vuestra gran paz y en vuestro gran silencio. Vuestro dolor será vengado; vuestro tormento no será estéril. Vuestros hijos vivirán en un mundo más libre y más dichoso, de acuerdo con el anhelo de vuestras almas y digno del sacrificio cruento de vuestras existencias.

Tout s’est levé sur le sang. Et ce sang répandu à flots par les barbares qui dévastèrent la Galice, qui couvrirent de douleur et de honte ses prairies fleuries, les rives de ses rivières et le fond de sa mer; ce sang généreux et fécond est le creuset d’amour et de haine où se rassemble une race nouvelle. Paysans, ouvriers, intellectuels, hommes e femmes de toutes les tendances, qui avez rencontré la mort des mains de la barbarie déchaînée, qui avez été foulés sous le galop du cheval d’Attila, libre et emballé dans la Galice martyrisée: espérez, en votre grande paix et en votre grand silence. Votre douleur sera vengée; votre tourment ne sera pas stérile. Vos fils vivront dans un monde plus libre et plus heureux, d’accord avec le désir des vos âmes et digne du sacrifice sanglant de vos existences.

Everything has risen over the blood. And the blood shed in torrent by the barbarians who invade Galicia, who cover with sorrow and pain its lovely gardens, the edge of its rivers, and the bottom of the sea; this generous and fertile blood will create a new race through love and hate. Peasants, workers, intelectuals, men and women of all tendencies, who found death through the hands of barbarity, who fell under the gallopping of the horse of Atila, lonely and hidden in the martyrized Galicia: wait in your great peace and in your great silence! Your pain will be revenged, your tortures will not have been in vain. Your sons will live in a world, freer and more beautiful, a world according to the aims of your souls and worthy the sacrifices of your own existence.

Allt har upprest sig mot blodet. Detta blod som barbarerhautgjutit i strömmar över Galiciens blomstrande ängar och djupa sjöar. Urdetta ädla och fruktbara blod, som är kärlekens och hatets vingårdar, skall uppblomstra en ny ras. Arbetare, bönder, intelektuella, män och kvinnor av alla åsikter, ni som fann döden genom barbarernas händer, ni som har stupat under Attilas vilda skarors händer, vilka gruvligt förödade Galiciens jord: Hoppas i lugn och ro! Er smärta skall bli hämnd, edra kval skola inte förstummas. Edra söner skola bli lyckliga i en fri värld, de skola leva på minnet av er stora kärlek. De skola visa värdiga edra offer för friheten.

Comité Nacional C.N.T.

Sección Propaganda e Prensa

License

Álbumes de guerra: estampas por Castelao Copyright © by Afonso Daniel Rodríguez Castelao and Castelao, Afonso D.. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.